REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KIDZACADEMY.PL

Niniejszy regulamin dostępny pod adresem internetowym kidzacademy.pl/regulamin.html określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem kidzacademy.pl, prowadzonego przez MEWKACO EWA MAZUREK Bolesława Prusa 45A/87 05-800 Pruszków NIP 7231600407, REGON 521990031, a w szczególności określa przedmiot dostępnych usług, zasady składania Zamówień i zawierania umów o świadczenie usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu.

Dane do kontaktu z KidzAcademy:

 • Adres korespondencyjny: KidzAcademy, ul. Bolesława Prusa 45A/87, 05-800 Pruszków
 • Numer telefonu: 725 037 130 w godz. 8:00 – 16:00
 • Adres e-mail: hello@kidzacademy.pl

§ 1
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następującą definicję:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący integralną cześć umowy.
 2. KidzAcademy / Szkoła – MEWKACO EWA MAZUREK z siedzibą w Pruszkowie, pod adresem: Bolesława Prusa 45A/87, 05-800 Pruszków, NIP 7231600407, REGON 521990031. 
 3. Klient / Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z KidzAcademy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodu.
 5. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). 
 6. Zajęcia online – usługa świadczona przez Szkołę drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Zoom obejmująca zajęcia, w których ma prawo brać udział Uczestnik, o tematyce i w wymiarze czasowym określonym opisie produktu, na które Klient może złożyć zamówienie.
 7. Zajęcia stacjonarne – usługa świadczona w odpowiednio wyposażonych salach, obejmująca zajęcia, w których ma prawo brać udział Uczestnik, o tematyce i w wymiarze czasowym określonym opisie produktu, na które Klient może złożyć zamówienie.
 8. Kurs tematyczny – usługa świadczona w odpowiednio wyposażonych salach, obejmująca zajęcia, w których ma prawo brać udział Uczestnik, o tematyce i w wymiarze czasowym określonym opisie produktu (trwająca nie dłużej niż 30 dni), na które Klient może złożyć zamówienie.
 9. Kod dostępu – adres internetowy wraz z hasłem  umożliwiający Uczestnikowi zainstalowanie aplikacji umożliwiającej transmisję audio-video oraz uzyskanie zdalnego dostępu do lekcji online realizowanych w ramach Zajęć.
 10. Platforma – system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem którego realizowane są Zajęcia online, należący do: Zoom Video Communications Inc. 55 Almaden Blvd, 6 th Floor, San Jose, CA 95113.
 11. Sklep – serwis internetowy, będący własnością KidzAcademy, działający pod adresem kidzacademy.pl,  stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez KidzAcademy w postaci Zajęć.
 12. Trwały nośnik – wiadomość elektroniczna przesłana na adres elektroniczny Klienta podany w trakcie rejestracji czy Zamówienia, umożliwiająca KidzAcademy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.
 13. Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, wyrażające wolę zawarcia Umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, zawierające podstawowe informacje na temat Zajęć.
 14. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez KidzAcademy z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 15. Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Strony – strony Umowy, tj. Sprzedający i Klient.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest  każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia zamówienia/zawarcia umowy jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
 3. Do zawarcia Umowy w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. KidzAcademy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Zajęciach, umieszczania nowych informacji, wprowadzenia nowych i wycofania poszczególnych Zajęć prezentowanych w Sklepie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Zajęć lub miejsc na te Zajęcia, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Zajęcia, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 7. Na Zajęciach obowiązuje limit miejsc określony w opisie produktów w Sklepie. Realizacja zamówienia, tj. zapis do wybranej przez Kupującego grupy, następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień oraz zapisów osobistych przyjmowanych w biurze KidzAcademy na Zajęcia w wybranej grupie, aż do wyczerpania limitu miejsc. Szkoła zastrzega sobie prawo zwiększenia liczebności grupy maksymalnie o 1 osobę w szczególnych przypadkach.
 8. KidzAcademy zastrzega sobie prawo wycofania oferty Zajęć w podanym terminie w przypadku braku miejsc, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku wniesienia opłaty za Zajęcia, w których brakuje wolnych miejsc, słuchaczowi proponowany jest inny termin zajęć lub pełny zwrot wniesionej opłaty.

 § 3
WARUNKI REALIZACJI ZAJĘĆ

 1. Szkoła zobowiązuje się zorganizować Zajęcia, którego specyfikacja i wymiar godzin znajduje się w opisie produktu w Sklepie, który stanowi ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Szkoła świadczy usługi na rzecz Uczestnika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Szkoła oświadcza, że dysponuje przygotowaniem merytorycznym, wiedzą i wszelkimi środkami i zasobami koniecznymi do prawidłowego przeprowadzenia Zajęć.
 5. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody KidzAcademy.
 6. Zajęcia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów.
 7. Grupy tworzone są na podstawie preferencji zgłaszanych przez Klientów.
 8. Zmiana grupy Zajęć przez Uczestnika po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w uzgodnieniu z KidzAcademy.
 9. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Szkoła uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia Zajęć w liczbie godzin ustalonej w ofercie Zajęć. W momencie zapisu Klient otrzymuje od Szkoły szczegółowy harmonogram Zajęć i wykaz dni wolnych od zajęć.
 10. Szkoła wymaga od Uczestnika aktywnego uczestnictwa w Zajęciach. Klient nie może przeszkadzać w zajęciach oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.
 11. Szkoła zobowiązuje się do rzetelności w świadczeniu usług szkoleniowych i stałego nadzoru metodycznego nad Zajęciami. Celem prowadzenia nadzoru, Szkoła zastrzega sobie możliwość wizytacji zajęć przez metodyka, którego zadaniem jest obserwacja przebiegu zajęć i pracy trenera oraz weryfikacja jakości nauczania.
 12. Szkoła zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Oferowane Zajęcia podlegają zewnętrznym audytom jakości oraz wewnętrznemu nadzorowi nad jakością pracy trenerów, oraz zawartością merytoryczną zajęć.
 13. Szkoła zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba trenera). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Zajęć tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.
 14. Nieobecność na zajęciach musi być zgłoszona telefonicznie (rozmowa lub sms) co najmniej 1 dzień przed zajęciami. W przypadku niezgłoszenia nieobecności na zajęciach w terminie Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy organizacji zajęć odrabiających. Szkoła wyznaczy terminy odpracowania zajęć z inną grupą. Zajęcia takie mogą być dodatkowo płatne np. w momencie braku możliwości dołączenia dziecka do innej grupy.
 15. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany grup w trakcie trwania Zajęć.
 16. Szkoła zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek Zajęć, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie z Zajęć.
 17. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu tematycznego 3 dni przed rozpoczęciem zajęć w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników. Szkoła zwróci Klientowi całą wpłaconą kwotę w ciągu 7 dni.
 18. Klient ma prawo zrezygnować z udziału w Kursie tematycznym z wyprzedzeniem przynajmniej 14 dni przed datą rozpoczęciua Kursu tematycznego. Szkoła zwróci Klientowi 50% uiszczonej opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie tematycznym później niż 14 dni przed rozpoczęciem Kursu tematycznego Szkoła nie zwraca uiszczonych opłat.

§ 4
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAJĘĆ ONLINE

 1. Przed pierwszą Lekcją Szkoła zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikowi Kod dostępu do zajęć na podany adres email.
 2. W celu prawidłowego uczestnictwa w Zajęciach Online Uczestnik powinien spełnić następujące wymaganie techniczno-sprzętowe:
  1. Komputer
  2. Kamera (wbudowana lub zewnętrzna)
  3. Mikrofon wbudowany lub zestaw słuchawkowy
  4. Zalecane: słuchawki z mikrofonem (redukują szum)
  5. Internet o prędkości minimum 1 Megabit
 3. Korzystanie z Platformy wymaga akceptacji regulaminu zewnętrznego dostawcy usług tj. : Zoom Video Communications Inc. 55 , dostępnego na stronie internetowej https://zoom.us/terms
 4. Uczestnik Zajęć Online przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Niezbędne do prawidłowego działania usług oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane online ze strony internetowej wskazanej przez Szkołę, po zalogowaniu się na pierwsze zajęcia. Uczestnik powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na swoim urządzeniu;
  2. Uczestnik powinien mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek;
  3. Z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcie podczas trwania zajęć wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.
 5. Uczestnik potwierdza, że spełnia Wymagania techniczno–sprzętowe, o których mowa powyżej oraz zobowiązuje się dokonać instalacji aplikacji, o której mowa w definicji Kodu dostępu, przy czym w związku z tą instalacją oraz korzystaniem z aplikacji w ramach Zajęć Uczestnik nie ponosi jakichkolwiek opłat, w tym opłat licencyjnych.
 6. Szkoła zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zajęć – przed pierwszą Lekcją i w trakcie trwania Zajęć.
 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Uczestników z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. brak zastosowania przez Uczestnika minimalnych wymagań sprzętowych.
 8. Szkoła zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć w przypadku nieprzewidzianych awarii, niemożliwych do szybkiego usunięcia (awaria łącza internetowego, przerwy w dostępnie do platformy Zoom, nagła awaria sprzętu trenera). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Zajęć tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej przygotowanych przez Szkołę. Uczestnik może korzystać z materiałów dydaktycznych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z udostępnionych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie może korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych. Wszelkie treści zawarte w materiałach przekazanych Uczestnikowi przez Szkołę w związku z Zajęciami, mających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot przysługujących Szkole autorskich praw majątkowych lub – w przypadku utworów, które Szkoła eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych podmiotów trzecich.
 10. Uczestnikowi zabrania się:
  1. Odnoszenia się w sposób wulgarny lub obraźliwy, naruszający godność innych Uczestników i Trenera,
  2. Podawania się za innego Uczestnika;
  3. Umożliwianie uczestnictwa w Zajęciach innej osobie niż Uczestnik.
  4. Korzystanie z Platformy w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym oraz naruszających prawa własności intelektualnej;
  5. utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunków innych Uczestników i Trenera;

§ 5
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH

 1. Zajęcia stacjonarne prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach. 
 2. Uczniowie zobowiązani są przynosić na każde zajęcia materiały pomocnicze, które otrzymają od Szkoły.

Szczególne postanowienia w związku ze stanem pandemii i z zagrożeniem Covid-19:

 1. Szkoła oświadcza, że w związku ze stanem pandemii i istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, do czasu odwołania stanu zagrożenia, Zajęcia stacjonarne będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS (Głównego Inspektora Sanitarnego) oraz wszelkimi  wytycznymi i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w momencie zawarcia umowy, a także przepisami, które mogą zostać wprowadzone po zawarciu umowy – przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania zajęć. 
 2. W czasie zagrożenia Covid-19, Uczestnik Zajęć stacjonarnych zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły, o których Szkoła będzie informować na bieżąco.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że forma Zajęć może ulec zmianie z formy stacjonarnej na zdalną (Zajęcia online) w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie jego trwania dojdzie do zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego w związku z Covid-19 lub też wejdą w życie nowe ograniczenia lub wytyczne administracji rządowej, samorządowej, GIS lub Sanepidu dotyczące zapobiegania zakażeniu wirusem Covid-19. W takiej sytuacji zmiana formy Zajęć ze stacjonarnej na zdalną może nastąpić w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym, o czym Szkoła poinformuje Uczestnika niezwłocznie drogą mailową na adres email podany w momencie zapisu na Zajęcia.
 4. Ze względu na fakt, że sytuacja epidemiologiczna w związku z Covid-19 jest okolicznością zewnętrzną i niezależną od Szkoły, Uczestnik Zajęć przyjmuje do wiadomości możliwość zmiany formy Zajęć ze stacjonarnej na zdalną i wyraża na to zgodę z chwilą zawarcia umowy poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku zmiany formy Zajęć ze stacjonarnej na zdalną, obowiązywać będą zasady organizacyjne dotyczące Zajęć online opisane w niniejszym Regulaminie. Warunki umowy takie jak wymiar godzin Zajęć, cena, liczebność grup nie ulegną zmianie.

  § 6
  SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

  1. Opisy Zajęć oraz ceny podane w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności:
   1. zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie usług; 
   2. zapoznać się z Zajęciami prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków świadczenia usług Zajęć przez Szkołę (właściwymi dla rodzaju umowy, której zawarciem zainteresowany jest Klient), regulaminami promocji, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość; 
   3. dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu; 
   4. poprawnie wypełnić właściwy formularz dla danego Klienta poprzez podanie aktualnych danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail), 
   5. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, 
   6. wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;
  3. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.
  4. W celu przesłania Zamówienia do KidzAcademy Klient po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 3) naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zamawiam i płacę”.
  5. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza obowiązek dokonania przez Klienta na rzecz KidzAcademy zapłaty należności, w celu zawarcia powyższej Umowy zgodnie z § 8 ust. 1-2.

   § 7
   CENY I PŁATNOŚCI

   1. Ceny wszystkich Zajęć dostępnych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Obowiązują do wyczerpania limitu miejsc.
   2. Zamieszczone w Sklepie ceny Zajęć obejmują łączne wynagrodzenie Szkoły za świadczenie usług wraz z podatkami.
   3. Cena Zajęć nie uwzględnia ceny podręczników, które Klient zobowiązuje się nabyć dodatkowo w Szkole, jeśli uczestnictwo w wybranych przez Klienta Zajęciach wymaga zaopatrzenia się w podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej. Szkoła umożliwia zakup podręczników.
   4. W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
    1. Wpłata na konto Szkoły;
    2. Płatność za pośrednictwem serwisu Stripe – transakcje kartą płatniczą lub kredytową.
   5. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym na konto Szkoły w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:
    1. imię i nazwisko Klienta, 
    2. Numer Zamówienia / ew. nazwa Zajęć oraz dni i godziny zajęć. 
   6. Należność należy przelać na następujący rachunek bankowy Szkoły:
    MEWKACO EWA MAZUREK Bolesława Prusa 45A/87 05-800 Pruszków
    Nr rachunku: 39 1160 2202 0000 0005 3638 2263
   7. Termin płatności w przypadku realizacji przelewem bankowym wynosi 3 dni od dnia złożenia Zamówienia.
   8. Za dokonanie płatności uważa się moment: 
    1. wpływu środków na rachunek bankowy KidzAcademy – w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Szkoły;
    2. pozytywny wynik autoryzacji – w przypadku płatności kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem serwisu Stripe.
   9. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności drogą elektroniczną przez Szkołę (tj. zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym lub otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z Stripe) Klient otrzymuje mailowo potwierdzenie zawarcia Umowy na Zajęcia w postaci karty informacyjnej Zajęć oraz potwierdzenia przyjęcia płatności. Do tej wiadomości załączony zostanie również Regulamin.
   10. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do 3 dni od daty płatności określonej w karcie informacyjnej Zajęć, Klient traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej Umowy i nie zwalnia Klienta lub jego opiekuna prawnego z zawartych w niej zobowiązań. Celem rozwiązania Umowy należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji, po czym KidzAcademy dokonuje rozliczenia z Klientem na zasadach rezygnacji określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.

    § 8
    ZAWARCIE UMOWY W WYNIKU ZAMÓWIENIA

    1. Dokonanie płatności zgodnie z § 7 ust. 8 Regulaminu jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty Szkoły, a tym samym zawarcia Umowy na świadczenie usług edukacyjnych w postaci Zajęć na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć, których ilość przewiduje oferta.
    2. Za datę zawarcia Umowy uznaje się moment dokonania płatności zgodnie z § 7 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
    3. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Szkoły wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 7 Regulaminu.
    4. W terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Szkoła dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość utrwalonej na trwałym nośniku. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości elektronicznej (e-mail) potwierdzającej zawarcie Umowy.
    5. W przypadku stwierdzenia przez Szkołę braku dokonania płatności na rachunek bankowy Szkoły w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, Klient upoważnia Szkołę do anulowania całego Zamówienia.

     § 9
     PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

     1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 4 poniżej przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Zasady odstąpienia od Umowy przedstawione są w poniższych postanowieniach regulaminu.
     2. Do skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: KidzAcademy, ul. Bolesława Prusa 45A/87, 05-800 Pruszków lub na adres mailowy hello@kidzacademy.pl. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, Szkoła prześle do Konsumenta niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
     3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana: 
      1. data zawarcia Umowy,
      2. nazwa Zajęć, których umowa dotyczyła, 
      3. nr konta bankowego do zwrotu wpłaty.
     4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
     5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Szkoła zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
     6. Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.
     7. W przypadku zakupu Zajęć przez Sklep w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia Zajęć, Konsument uczestnicząc w zajęciach zgadza się tym samym na rozpoczęcie świadczenia usługi z pominięciem 14-dniowego okresu wycofania z niej. Po rozpoczęciu korzystania z usługi Konsumentowi przysługuje w każdej chwili prawo rezygnacji na zasadach określonych w § 10 niniejszego Regulaminu.

     § 10
     REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

     1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu, w przypadku rezygnacji przez Klienta z zajęć do 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za zajęcia podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W razie rezygnacji z zajęć w terminie krótszym niż 7 dni roboczych, przed rozpoczęciem zajęć, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za zajęcia nie podlega zwrotowi.
     2. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z zajęć, za którą nie odpowiada organizator, obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia, za pozostały czas trwania Zajęć nastąpi zwrot kosztów za zajęcia w wysokości 50% kwoty.
     3. Za datę rezygnacji Klienta z Zajęć uznaje się datę wpłynięcia do biura Szkoły pisemnego oświadczenia. Fakt nieuczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z Zajęć.

     § 11
     ODPOWIEDZIALNOŚĆ

     1. Szkoła dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Uczestnikowi nabywanie nowych umiejętności. Ze względu na fakt, że w przypadku nauki efekty uzależnione są od wielu czynników, które nie mieszczą się w zakresie świadczenia usługi, Szkoła nie gwarantuje Uczestnikowi rezultatu w postaci opanowania przez Uczestnika konkretnych umiejętności na jakimkolwiek poziomie zaawansowania.
     2. W przypadku zapisu na Zajęcia online, Szkoła nie odpowiada za działanie urządzenia, którym posługuje się Uczestnik, jak również za brak dostępu lub zakłócenia w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika.
     3. Uczestnik odpowiada za zapłatę za Zajęcia oraz za szkodę wyrządzoną Szkole w związku z nie wykonywaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy.
     4. W stosunku do Uczestników niebędących Konsumentami całkowita odpowiedzialność Szkoły zostaje ograniczona do kwoty faktycznie wniesionej opłaty za Zajęcia.

     § 12
     REKLAMACJE

     1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
      1. nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;
      2. niedotrzymania z winy Szkoły określonego w Umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
     2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@kidzacademy.pl oraz w formie pisemnej korespondencyjnie na adres: KidzAcademy, ul. Bolesława Prusa 45A/87, 05-800 Pruszków.
     3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: 
      1. oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
      2. opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji.
     4. Szkoła w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi Szkoły na złożoną reklamację we wskazanym powyżej terminie równoznaczny jest z uznaniem roszczenia.

      § 13
      POZASĄDOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

      1. W przypadku, gdy Szkoła nie uwzględni reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
      2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, a także Klient niebędący Konsumentem, składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
      3. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 2 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.pl.
      4. Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.
      5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
      6. Klient będący Konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.federacja-konsumnetów.org.pl.

       § 14
       DANE OSOBOWE

       1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumienia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) jest MEWKACO EWA MAZUREK.
       2. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu. W przypadku Klientów, którzy życzą sobie wystawienia faktury „na firmę”, również dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT: nazwa nabywcy, adres, NIP.
       3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy o świadczenie usług.
       4. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 RODO, pkt 1 b), czyli w celu niezbędnym do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 RODO, pkt. 1 f) prawnie uzasadniony interes administratora.
       5. MEWKACO EWA MAZUREK gwarantuje Klientowi realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach których Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
       6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 10 lat lub do ewentualnego żądania ich usunięcia przez Klienta.
       7. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą pracownicy administracyjni oraz trenerzy, w tym osoby samozatrudnione. Ponadto odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być firmy obsługujące płatności internetowe oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz obsługa księgową i prawną.
       8. Wyłącznie za wyraźną, odrębną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych, jasno określonych celach i oparciu o inne podstawy prawne, np. w celu wysłania newslettera lub w celach marketingowych. Zgoda ta udzielana jest dobrowolnie i może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie – podstawa prawna: art. 6 RODO pkt 1 a) dobrowolna zgoda Uczestnika kursu.
       9. Pytania dotyczące przetwarzania przez MEWKACO EWA MAZUREK danych osobowych, a także w celu realizacji praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:
       • Adres korespondencyjny: MEWKACO EWA MAZUREK, ul. Bolesława Prusa 45A/87, 05-800 Pruszków
       • Numer telefonu: 725 037 130 w godz. 8:00 – 16:00
       • Adres e-mail: hello@kidzacademy.pl
       1. Klient, który nie jest zadowolony z udzielonych przez MEWKACO EWA MAZUREK wyjaśnień ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
       2. Podczas zajęć może nastąpić rejestracja audiowizualna lub wykonywanie zdjęć uwieczniających pracę dzieci. Materiały te mogą być wykorzystywane przez MEWKACO Ewa Mazurek, ul. Bolesława Prusa 45a/87, 05-800 Pruszków, NIP: 7231600407 w celach marketingowych i promocyjnych na stronie internetowej, dedykowanych fanpejdżach i innych.

       § 15
       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       1. KidzAcademy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie kidzacademy.pl/regulamin zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.
       2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
       3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Szkołę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.
       4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/12/2022. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie niniejszej Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.
       5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

        

       0

       Twój Koszyk

       The Cart is Empty
       No Product in the Cart!
       0,00